LEGAL ENGLISH - EXPECTATIONS VS REALITY
LEGAL ENGLISH - EXPECTATIONS VS REALITY
12 February
Kharkiv

Anna Borozdina, a certified Cambridge English examiner and Legal English tutor, answered questions from the ILTI-Research team about the most common prejudices and difficulties in learning legal English.

_________

 

For what reasons do people often start to take legal English seriously?

I can name the Top 3 reasons: the desire to participate in international conferences, where you want to feel confident; the need to understand English-language agreements and work with them, especially in the field of IT; as well as the desire for career growth, getting a better position, which requires the possession of professional vocabulary.

__

What is usually expected from classes?

* Smiles * They want to hear at once, to understand at once, to remember everything at once - and this does not happen. I think this is the biggest misconception. Everyone, not only lawyers - when you start doing something, it should be systematic, gained knowledge - use them at work. If knowledge is not used, it is gradually lost in any case, but it may still be needed sometime in the future.

__

From which level of English is it better to start practicing law?

B1, because it is no longer necessary to explain the most basic grammar, to emphasize the translation of the accompanying vocabulary. With A2 it is also possible, but then you need to be prepared for difficulties. Although I am often told when they first come: "I know everything, I just need to tighten up the conversation a bit", but with groups this happens less often - they understand that the course is not just designed for three months. It takes time to cover even the most basic.

__

How long does it take to move from a conditional legal "A0" at least one degree higher?

If you practice 2 times a week for an hour and a half, then about 3 months per level, but this will not cover all topics. Therefore, we start with two main and most necessary topics - Corporate and Contract Law.

__

What do you recommend to compensate for the lack of active conversational practice?

This is difficult because all other sources are podcasts, and movies don't make up for it. I would recommend attending Speaking Clubs, Legal Talks or online seminars from time to time, because if you don't use vocabulary actively now, but only plan for the future, it will still have to be refreshed later.

__

What format of homework do you consider the most effective?

The main tasks I give to my students are drafting small parts of a contract or individual sentences, Reading skills best develop active reading with answers to questions or supplementing texts with professional vocabulary.

__

What prejudice about Legal English do you think is the most harmful?

Not only do lawyers need legal English. Even if you are not a lawyer, but work in an international company or are engaged in deliveries, sales - to have at least basic vocabulary is also extremely important! You read the documents, you take part in the processes, so the legal aspects in any case happen to you almost every day in your activity.

__

Which is more effective - individual lessons or in a group?

I think, for a start, it is definitely better to work in a group, because students share their own experiences, discuss cases - this is a great opportunity to get a conversational practice.

Анна Бороздіна (Anna Borozdina) - сертифікована екзаменаторка Cambridge English та тьютор Legal English відповіла на питання команди ILTI-Research про найрозповсюдженіші упередження і складнощі у вивченні юридичної англійської.
_________

З яких причин люди найчастіше починають серйозно займатися юридичною англійською ?
Можу назвати Топ-3 причини: бажання взяти участь у міжнародних конференціях, на яких хочеться відчувати себе впевнено; необхідність розуміти англомовні договори і працювати з ними, особливо у сфері ІТ; а також прагнення кар’єрного зросту, отримання кращої посади, яка вимагає володіння саме професійною лексикою.
__
Чого зазвичай очікують від занятть ?
*Усміхається* Хочуть одразу чути, одразу розуміти, одразу все запам’ятовувати - а такого не буває. Мені здається, це і є найбільшою оманою. У всіх, не тільки у юристів - коли починаєш щось робити, це має бути системно, отримав знання - використовуй їх у роботі. Якщо знання не використовуються, то у будь-якому випадку поступово втрачаються, проте все одно можуть знадобитись колись у майбутньому.
__
З якого рівня англійської ліпше почати займатися саме юридичною ?
В1, тому що вже не потрібно пояснювати найбазовішу граматику, робити акцент на перекладі супровідної лексики. З А2 також можна, проте тоді потрібно бути готовим до складнощів. Хоча мені часто кажуть, коли приходять уперше: «я все знаю, мені тут лише розмовну трохи підтягнути», але з групами таке буває рідше - вони розуміють, що курс не просто так розраховано на три місяці. Щоб покрити навіть найосновніше, необхідний час.
__
Скільки часу потрібно, щоб перейти з умовного юридичного «А0» щонайменше на один ступінь вище ?
Якщо займатися 2 рази на тиждень по півтори години, то приблизно 3 місяці на рівень, проте і це не покриє усі теми. Тому ми розпочинаємо з двох основних та найнеобхідніших тем - Corporate та Contract Law.
__
Чим ви рекомендуєте компенсувати відсутність активної розмовної практики ?
Це важко, оскільки усі інші джерела - подкасти, фільми цього не компенсують. Я би рекомендувала час від часу відвідувати Speaking Clubs, Legal Talks або онлайн-семінари, оскільки якщо ви не користуєтеся лексикою активно вже зараз, а тільки плануєте у майбутньому, це все одно доведеться потім освіжити у пам’яті.
__
Який формат домашніх завдань ви вважаєте найбільш ефективним ?
Основні завдання, які я даю своїм студентам - це драфтинг невеликих частин договору або окремих речень, навички Reading найкраще розвиває активне читання з відповідями на питання або доповнення текстів професійною лексикою.
__
Яке упередження щодо Legal English є на вашу думку найшкідливішим ?
Далеко не лише юристам необхідна юридична англійська. Навіть якщо ви не юрист, проте працюєте у міжнародній компанії або займаєтеся поставками, продажами - володіти бодай базовою лексикою також надзвичайно важливо! Ви читаєте документи, берете участь у процесах, тож юридичні аспекти у будь-якому випадку трапляються вам майже кожного дня у вашій діяльності.
__
Що ефективніше - індивідуальні заняття чи у групі ?
Думаю, для початку однозначно краще займатися у групі, оскільки студенти діляться власним досвідом, обговорюють кейси - це чудова можливість отримати розмовну практику.